การรีไซเคิลและรียูส

เมื่ออุปกรณ์หรือสิ่งของเหลือใช้สามารถนำกลับมาแปลรูปในกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้ ก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ส่วนการรียูสก็มีข้อแตกต่างที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบดังนี้

การรีไซเคิล คือการใช้วัสดุหรือนำขยะหรือสิ่งวัตถุที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการรีไซเคิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการหลอมละลาย สิ่งของที่ทำขึ้นซ้ำได้อาจอยู่ในสภาพเดิมหรือใหม่ทั้งหมด เช่น การหลอมขวดพลาสติกให้เป็นเส้นใยนำกลับมาใช้ทำเสื้อผ้าได้อีกครั้ง , การนำเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้มาปั่นรวมแล้วทำเป็นกระดาษสาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

การรียูส คือการนำเอาสิ่งของมาใช้ใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องผ่านการแปลรูปหรือกระบวนการที่ต้องใช้การรีไซเคิล แต่สามารถนำมาดัดแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การกลับหน้ากระดาษาที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีกครั้ง , การนำกล่องพัสดุกลับมาใช้ใหม่

ดังนั้นหากเราสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ก็จะเป็นการลดโลกร้อนและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่เป็นการใช้ทรัพญากรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การรียูสสิ่งของเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ก็สามารถนำมาแบ่งปั่นให้กับคนอื่นๆ นำไปใช้ต่อได้