ขั้นตอนการอนุรักษ์ธรรมชาติขั้นพื้นฐาน

เมื่อธรรมชาติกลายเป็นที่ฟูมฝักและให้กำเนิดสิ่งมีชีวิต โดยที่องค์ประกอบของธรรมชาติต้องมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้รากฐานมีความแข็งแรง ซึางเป็นปัจจัยหลักๆในการดำรงชีวิต ดังนั้นขั้นตอนดังต่อไปนี้จึงเป็นหลักการขั้นพื้นบานที่จะช่วยให้เราสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งล้อม

ในโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีและการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัยหรือล้าสมัย เป็นวิธีสุดท้ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือ “ศึกษา” ทรัพยากรรอบตัวเราโดยเฉพาะ เมื่อเราเข้าใจการดำเนินงาน ความเป็นไปได้ และวิธีการบริหารจัดการแล้ว มันจะทำให้เราตระหนักรู้มากขึ้น และสามารถปรับตัวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

1. เลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่ดีต่อโลก การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกทางเลือกที่ดี หลายๆ เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ เช่น หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน, โซลาร์ เซลล์ (Solar cell), บ้านประหยัดพลังงาน ควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

2. ทรัพยากรธรรมชาติอาจเสื่อมโทรมลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ทำลายล้างเกินไปหรือบ่อยเกินไปจะต้องได้รับการฟื้นฟูจนกว่าจะเกิดการติดเชื้อครั้งต่อไป กระบวนการฟื้นฟูก่อนใช้งานต่ออาจใช้เวลานานหลายปี

3. ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ขั้นตอนนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ถูกทำลาย รวมถึงการลดและควบคุมการสร้างของเสีย เราบังคับใช้กฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร เช่น งดการทิ้งขยะหรือสารเคมีลงในแม่น้ำลำคลอง

4. งดการใช้พลาสติกที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือจะทิ้งขยะหรือใช้ประเภทอื่นแทนก็ได้ นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทดแทนทรัพยากรขยะ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษ

5. การซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถทำให้วัตถุเหล่านั้นกลับมามีชีวิตได้ เมื่อวัตถุบางอย่างเสียหาย อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย สามารถลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้

6. รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ นำสิ่งที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วมารีไซเคิลจนกว่าจะกลายเป็นสิ่งใหม่ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ต้องใช้พลังงานในการทำงาน ดังนั้นจึงควรใช้เป็นขั้นตอนสุดท้าย รีไซเคิลโดยการจัดสรรขยะอย่างเหมาะสม

7. การใช้สิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่จะช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมาก เพราะของบางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่ ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาว่าคุณสามารถนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง

8. รักษาการใช้ทรัพยากรโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแยกกัน ใช้อย่างชาญฉลาด กำจัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลือง อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การทำงานร่วมกันแบบค่อยเป็นค่อยไปสามารถประหยัดทรัพยากรได้มาก