เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์และหาชมได้ยากถูกจัดให้อยู่ในเขตอุทยานสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งมีการควบคุมการเพาะพันธ์และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์วิจัยธรรมชาติและมีกฎหมายควบคุม โดยที่ระบบนิเวศน์มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยสัตว์ป่าบางชนิดในการสร้างวัฎจกรและพืชพันธ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์

  1. เขตอุทยานสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เป็นเขตพิเศษที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ไม่ให้มีการล่วงล้ำ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าที่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ ในปัจจุบันบางพื้นที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการวิจัยและการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า
  2. การศึกษาสัตว์ป่าเป็นการศึกษาภูมิหลังการศึกษาและวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่าในด้านต่างๆ ด้วยวิธีนี้ ผู้คนจะเข้าใจถึงการมีอยู่ของสัตว์ป่าและความจำเป็นในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น จะจัดตั้งสถาบันวิจัยพฤติกรรมสัตว์ป่า ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า และศูนย์วิจัยธรรมชาติและสัตว์ป่าป้องกันและปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายสัตว์ป่า เช่น การออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่า ควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าทุกประเภท และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าของสัตว์ป่า
  3. ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต้องใช้พื้นที่มาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ป่าสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและแพร่พันธุ์ได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีพื้นที่ดังต่อไปนี้

    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บริเวณนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและปรับปรุงความปลอดภัยของสัตว์ป่า ขณะนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีทั้งหมด 34 แห่ง และมีแผนเพิ่มอีก 5 แห่งในอนาคต ตัวอย่างเช่น 

    เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เป็นพื้นที่พิเศษที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่สามารถเข้าถึงการล่าสัตว์ได้ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่าปิดถนน

    เขตอุทยานสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เป็นเขตพิเศษที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ไม่ให้มีการล่วงล้ำ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าที่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ ในปัจจุบันบางพื้นที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการวิจัยและการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า