เรียนรู้ปัจจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติป่าไม้

เมื่อต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดมลพิษในอากาศ การประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญแก่เยาว์ชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้ยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนและสอนรุ่นลูกรุ่นหลานให้ปฏิบัติตามในการหวงแหนป่าไม้เสมือนว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่า

  1. การนำไม้บางส่วน เช่น ต้นยางที่ไม่เคยใช้หากำไรเข้ามา โดยปกติจะเอาเฉพาะยางออกและตัดเฉพาะต้นยางเท่านั้น ปัจจุบันไม้ยางพาราถูกนำมาใช้ทำตู้และเตียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพไม้ก่อนใช้งาน
  2. การใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดที่สุด เช่น การใช้ไม้ที่เหลือจากการแปรรูปทุกส่วนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทุกส่วนและการดูแลรักษาไม้ด้วยสารกันบูดไม้เพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น
  3. ไม้ถูกนำมาใช้ในอดีตเพื่อสร้างบ้านและสะพาน ปัจจุบันวัสดุคงทนอื่นๆ ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างแทนการใช้ไม้
  4. ป้องกันผู้บุกรุกป่า ผู้บุกรุกกำลังทำลายป่าอยู่ในขณะนี้ จำนวนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและสถานการณ์ก็ถือว่าร้ายแรง ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในทุกกรณี
  5. การป้องกันไฟป่าถือเป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อป่าไม้ การฟื้นฟูป่าในพื้นที่นี้จะเป็นเรื่องยากมากในกรณีเกิดไฟป่าอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความสามารถที่มนุษย์สร้างขึ้น เนื่องจากการตายของต้นไม้บางชนิดยังทำให้สูญเสียแร่ธาตุจากดินในพื้นที่อีกด้วย
  6. การปลูกป่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยตรง เนื่องจากมีการตัดต้นไม้เพื่อใช้ จึงต้องปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ใช้แล้วเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในอนาคต ตามนโยบายคุ้มครองป่าไม้
  7. ปฏิบัติตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 20 ประการ และยังเป็นแนวทางในการจัดการป่าไม้ไปในทิศทางที่ถูกต้องในอนาคต วิธีนี้จะทำให้ทั้งประเทศมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณื